ز بنة

چو گرد در پیش افتم چو باد بگریزد. فردوسی

2022-12-04
    و اخدوا قومهم دار
  1. pdf
  2. بنوش و چشم از مهر و مه بپوش
  3. ۲
  4. و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس
  5. که می‌رسند ز پی رهزنان بهمن و دی
  6. حمید سبزواری
  7. و گر به رهگذری یک دم از وفاداری